5.6.2019
Stáhnout dokument

CYKLUS SEMINÁŘŮ

Termíny: 5.6. a 14.6. 2019

Semináře jsou určeny pedagogům MŠ a ZŠ 1. stupeň z Prahy.

Uzávěrka přihlášek do 20. 5. 2019.

Akci podpořilo finančním příspěvkem hlavní město Praha.

 


Cyklus seminářů: Hudební činnosti v prevenci specifických poruch učení


 

Vyšší odborná škola pedagogická a sociální, Střední odborná škola pedagogická a Gymnázium, Praha 6, Evropská 33, vás zve 

na cyklus seminářů pro pedagogy MŠ a 1. st. ZŠ.

Místo konání: Evropská 33, Praha 6, SOŠP, VOŠ a Gymnázium.

Časová náročnost: 13.00 – 18,30

Účast je bezplatná.

Přihlášky na cyklus seminářů: www.hudebnisos.cz

 

Mgr. Milena Kmentová, Ph.D.

Milena Kmentová absolvovala speciální pedagogiku – učitelství na speciálních školách s prohloubenou HV. Od roku 2004 pracuje v MŠ, od roku 2012 působí na PedF UK. Vede akreditované semináře v NIDV, pravidelně lektoruje pro Českou obec sokolskou. Je autorkou publikací "Slovo, slůvko, slovíčko, honem poběž písničko,“Hudební činnosti v logopedické prevenci" a "Třída zpívá ÍÁÍÁ. Hudební hry v rozvoji fonematického uvědomování".

Dvakrát „Lagro“ jinak

První seminář nastíní problematiku diagnostiky laterality a podpory předškolních dětí s nevýhodným typem laterality prostřednictvím hudebně pohybových a instrumentálních činností. Druhý seminář poskytne účastníkům náhled do výzkumu, který usiluje o inovaci české verze Metody dobrého startu a vytváří nový hudební podklad pro pohybové činnosti ve sledu hrubá motorika – jemná motorika – grafomotorika.

  

PhDr. Jaroslava Dosedlová, PhD.

Jaroslava Dosedlová působí v Psychologickém ústavu FF MU v Brně od r. 1997, kde přednáší sociální psychologii, transakční analýzu a vybrané psychoterapeutické směry (taneční a imaginativní). Ve výzkumu se zaměřuje na témata sociální kognice (optimismus/pesimismus) a psychologie zdraví.

Taneční terapii studovala v průběhu zahraničních studijních stáží na univerzitě René Descartes v Paříži (u F.Schott-Billmann, L.Sheleen a E.Lecourt) a v Seville (u C.Sepúlvedy). Vzdělání si doplňovala i směrem k dalším somaticky a systémově orientovaným terapeutickým směrům. Své zkušenosti shrnula v knize Terapie tancem, která vyšla v nakladatelství Grada r. 2012.

 Terapeutickým tancem k radosti z pospolitosti

Zážitkově laděný seminář umožní účastníkům blíže se seznámit s možnostmi využití tanečního pohybu v pedagogické, poradenské i psychoterapeutické praxi.

Zatančíme si kruhové lidové tance různých národů světa. Tyto tance uvolňují napětí ve skupině, zvyšují energii, spoluprožívanou radost, rozpouštějí pocit osamělosti, pěstují sounáležitost a budují vědomí „my“. Protože jsou jejich kroky přesně dané a jsou jednoduché, účinně odbourávají počáteční úzkost z (improvizovaného) pohybu a budují atmosféru psychologického bezpečí. 

Důležité upozornění: pro tento kurz NEMUSÍTE umět tančit, NEMUSÍTE ovládat žádnou taneční techniku.

  

Mgr. Jonáš Koukl

Jonáš Koukl vystudoval obor Učitelství pro 1. stupeň ZŠ na PedF UK se zaměřením na Hudební Výchovu. Působil jako organizátor a sbormistr masových mezinárodních setkání tančících amatérských sborů po celé Evropě, v Severní i Jižní Americe, Indii. Nyní žije Jonáš na Novém Zélandě. Zde se zabývá muzikoterapií, hudebními kurzy, koncertováním, nahráváním hudby a především facilitováním inter-generačních shormáždění - hudebních setkání s více než 300 nástroji v domovech důchodců za účasti dětí ze školek a rodičů s miminky.

Skupinovým muzicírováním ke zdravé společnosti

Během semináře si společně představíme řadu speciálních, ale i běžných hudebních nástrojů, vhodných pro rozvoj grafomotoriky, laterality, správné respirace, ale i k sebevyjádření, non-verbální komunikaci, udržení pozornosti či relaxaci. Součástí setkání bude sdílení několika konkrétních kazuistik, názorné ukázky společného muzicírování a diskuze s účastníky.

 

Mgr. Jana Fikarová

Jana Fikarová je absolventkou University Hradec Králové – učitelství pro SŠ – hudební výchova - matematika. Studovala klavírní interpretaci na Jamu, edukační muzikoterapii na UK. Vyučuje výuku klavírní techniky ve firmě Petrof. Působí jako muzikoterapeut, vede odborné zážitkové semináře. V současné době vyučuje na ZUŠ v Hradci Králové.

Uvolněním k úspěchu

Jedná se o sebezkušenostní dílnu, ve které si frekventanti vyzkouší různé hudební, muzikoterapeutické a relaxační techniky v kontextu – grafomotorika, lateralita. Praktický seminář využije vyjadřovacích prostředků hudby jako podpůrné techniky.

 

Bc. Lenka Klapilová

Lenka Klapilová, absolventka UHK, obor Předškolní pedagogika, v současné době učitelka MŠ Sluníčko Hradecká v Hradci Králové, sbormistr dětského pěveckého sboru Větrník při MŠ Sluníčko HK, autorka písní pro děti, pedagogickou činnost staví na písničce jako výchozím bodu pro rozvoj všech vzdělávacích oblastí vymezených RVP.

Písničkové psaní, to je prima hraní

V hudebně-grafomotorické dílně si vyzkoušíme hledání postupů, které děti nestresují, které vycházejí z přirozených vnitřních pochodů člověka a zároveň dítěti přinášejí radost ze hry vycházející z vhodných dětských písniček. Činnosti jsou nastaveny tak, aby každá následující mohla být zařazována kdykoli během roku, až dítě zvládne tu předchozí.

Dílna má především motivovat a povzbudit učitelky k tomu, aby se snažili hledat i ve svých rezervách možnosti, jak oživit a zdokonalit svoje pedagogické dovednosti a probudit v sobě touhu tvořit metodické postupy ušité dětem na míru.