20.5.2018
Stáhnout dokument

CYKLUS SEMINÁŘŮ

Termíny: 20.4.; 18. 5. + září

Semináře jsou určeny pedagogům MŠ a ZŠ 1. stupeň z Prahy.

Uzávěrka přihlášek do 31. 3. 2018.

Akci podpořilo finančním příspěvkem hlavní město Praha.

 


Hudební činnosti v logopedické prevenci

          

 

 

Vyšší odborná škola pedagogická a sociální, Střední odborná škola pedagogická a Gymnázium, Praha 6, Evropská 33, vás zve 

na cyklus seminářů pro pedagogy MŠ a 1. st. ZŠ.

 

Místo konání: Evropská 33, Praha 6, SOŠP, VOŠ a Gymnázium.

Časová náročnost: 13.00 – 18,30

Účast je bezplatná.

Přihlášky na cyklus seminářů: www.hudebnisos.cz

 

JEDNOTLIVÉ BLOKY:

Logopedická prevence v hudebních činnostech.

Logopedie v praxi.

Hlasová výchova.

Hra na zobcovou flétnu.

Vokální činnosti.

 

Hudební činnosti v logopedická prevence v MŠ (Kmentová)

Semináře se budou věnovat uplatnění hudebních (převážně pěveckých) činností v logopedické prevenci a profylaxi v mateřských školách. Zaměří se na povzbuzení komunikačního apetitu, osvojování slovní zásoby a na stimulaci fonematického sluchu.
Nastíní možnosti práce s písní s ohledem na potřeby dětí s narušenou komunikační schopností a s odlišným mateřským jazykem.

 

Logopedie v praxi (Chudomelová)

V předškolním i základním vzdělávání se pedagogové setkávají s množstvím dětí s oslabenými řečovými schopnostmi.  Pojmenujeme si možné dílčí příčiny, které tato oslabení způsobují, a jejich důsledky nejen pro vzájemnou mezilidskou komunikaci, ale především do  vzdělávání.  Společně se zamyslíme nad upevňováním  jednotlivých dovedností nutných pro rozvoj řeči prostřednictvím  příkladů cílených hudebních aktivit  se skupinou i individuálně naplánovaných  pro konkrétní dítě. Naše nápady si samozřejmě vyzkoušíme.

 

Hlasová výchova (Fendrichová)

Cílem semináře je porozumět mechanismu hlasového projevu a přirozeného dýchání ve vztahu k myšlení, svalům a emocím. Výcvik hlasových dovedností bude vědomou prací s tělem. Důraz bude kladen na sebeuvědomění a ovládání dechu v harmonické rovnováze mezi tělem, myslí a emocemi. Snahou workshopů je seznámit účastníky se skutečností, že hlas je zprávou o kvalitě lidské psychosomatiky a obrazem, zdrcadlením našeho života.

 

Hra na zobcovou flétnu – (Hurníková)

Cílem workshopu je osvojit si základy hry na sopránovou zobcovou flétnu, získat správné návyky v oblasti dechové, prstové a artikulační techniky.

Dechová cvičení, držení nástroje, základy artikulace, tvoření tónu. Základní hmaty, hra jednoduchých písní v pětitónovém či větším rozsahu.

Metodické materiály vhodné pro předškolní a mladší školní věk, hlavní metodické zásady při kolektivní výuce hry na nástroj.

 

 Zpěv (Lišková)

Seminář se bude věnovat vokálním aktivitám. Jeho součástí bude vhodný výběr a praktický nácvik písní včetně a jejich propojování s dalšími hudebně pohybovými činnostmi. Zaměříme se i na relaxační aktivity. 

 

 LEKTOŘI JEDNOTLIVÝCH DÍLEN:

 Mgr. Kmentová Milena, Ph.D.

Je speciální pedagožkou se zaměřením na hudební výchovu. Věnuje se propojení hudební výchovy a logopedické prevenci, kultivaci řeči předškolních dětí. Působí jako učitelka v mateřské škole. Pracuje s dětským folklorním souborem. Je autorkou publikace Hudební a řečové projevy předškolních dětí a jejich vzájemné ovlivňování a Slovo, slůvko, slovíčko, honem poběž, písničko!

 

Mgr. Chudomelová Lada

Je speciální pedagožkou - logopedkou ve speciálně pedagogickém centru pro sluchově  postižené.  Zabývá  se diagnostikou a budováním řeči u dětí se sluchovým a řečovým hendikepem. V minulosti vyučovala v mateřské a základní škole pro sluchově postižené.  Hudební prvky  využívá v individuálních terapiích a zejména v kroužku cvičení rodičů s dětmi, zaměřeného na rozvoj komunikace.

 

Mgr. Fendrichová Pavla

Je sopranistkou souboru Linha Singers, učí Hlasovou výchovu na DAMU, sólový, sborový a ansámblový zpěv na pěveckém a muzikálovém oddělení Konzervatoře J. Ježka a PedF UK. Je lektorkou workshopů hlasové techniky – Německo (Jazz Akademie Dortmund), Švédsko (Uppsala), Švýcarsko (Engadin), Praha (DAMU, KJJ) aj.

 

PhDr. Hurníková Kateřina, Ph.D.

V současné době vyučuje na katedře hudební výchovy na Pedagogické fakultě University Karlovy.

Jako flétnistka spolupracovala s komorními soubory zaměřenými na interpretaci barokní hudby. Zabývá se výukou hry na zobcovou flétnu – od metodických problémů k rozvíjení tvořivosti.

 

PhDr. Lišková Marie

Působí na Střední a Vyšší odborné škole pedagogické v Praze 6. Zabývá se popularizací hudební výchovy, sbormistrovstvím a pěveckou výchovou. Z její dílny vyšly učebnice hudební výchovy pro ZŠ a další hudebně metodické materiály pro předškolní výchovu.