13.8.2016
Stáhnout dokument

 

Společnost pro hudební výchovu ČR

Letní dílny hudební výchovy

13. – 20. srpna 2016

ZŠ Jungmannovy sady, Tyršova 93, Mělník


Letní dílny hudební výchovy

  • Zahájení: 13. srpna 19*00, tělocvična

Ukončení: 19. srpna večer

Ubytování a stravování: Autocamp Mělník Klášterní 720, Mělník, 276 01 http://www.campmelnik.cz/camp/

Ceník poplatků:

Kurzovné ……………. 2.000,- Kč

Ubytování …………… 1.750,- Kč (jeden den 250,- Kč)

Celodenní strava …… 2.100,- Kč (350,-/den: snídaně: 90,- formou švédských stolů / oběd: 130,- / večeře: 130,-)

Přihlášky a informace : www.shvcr.cz renetamusic@seznam.cz

 

 

LEKTORSKÝ SBOR:

1. Dopolední semináře - hudební dílny

DRGÁČOVÁ Rafaela - Hudební výchova pojímaná jako radostně vnímaný a tvořivý proces od pohybu, hry, říkadla, přes instrumentální a pěvecké dovednosti až k jednoduchým hudebním formám. Účastníci mají možnost osvojit si netradiční formy výuky hudební výuky zaměřené na celkový rozvoj hudebnosti jejich žáků na všech stupních škol a ve všech ročnících na ZUŠ a seznámit se s netypickými pomůckami a jejich využitím. Ucelená řada tvořivého přístupu k hudbě v hodinách hudební výchovy na MŠ, ZŠ, SŠ a hudební teorie na ZUŠ, zabývající se výukou rytmických, sluchových, poslechových a intonačních dovedností žáků na těchto školách pomocí řady cvičení, netradičních pomůcek, poezie, starých lidových her a lidových i umělých písní a říkadel. Pro starší žáky (II. a III. stupeň škol, starší žáci ZUŠ) výuka dějin hudby, hudební teorie (stupnic, intervalů, akordů, not, tempových označení atp.) hravou formou, vedení k poslechu hudby pomocí technik zážitkové pedagogiky. Rafaela Drgáčová – pedagog, vyučuje hru na violoncello a hudební nauku na ZUŠ v Jeseníku, členka České Orffovy společnosti /ČOS/ a její tisková mluvčí, lektorka seminářů v ČR a mezinárodních kurzů v duchu ideí Carla Orfea, lektorka Společnosti pro hudební výchovu ČR, autorka kreativních dílen pro centra dalšího vzdělávání učitelů všech typů škol, autorka přednášek a workshopů pro Akademii III. věku a seniory, vedoucí kurzu „Hrátky s hudbou – Zpívání pro rodiny s dětmi“. Členka koordinačního týmu při MŠMT hudební nauky - příprava RVP pro hudební nauky na ZUŠ, krajská metodička HN – Olomoucký kraj, ústřední metodička HN.

FIEDLER Vladimír - Instrumentální činnosti v hodině HV – realizace partitur s využitím orffovského instrumentáře i „klasických“ nástrojů s ohledem na věk a úroveň dovednosti dětí (od předškolního věku až po adolescenty). Žánrově pestrý repertoár – dětské písně, lidová hudba, stará muzika, spirituály i populární hudba. Mgr. Vladimír Fiedler – pedagog a hudebník, lektor, v současnosti působí jako ředitel na Masarykově ZŠ v Žalhosticích, na které vede dětský soubor Fidorky a pěvecký sbor Vinohrádek, zakladatel a lektor LHT Lhotsko a LDHV Společnosti pro hudební výchovu ČR. Člen Královské české hudební společnosti.

GROBÁR Martin – Využití hudební technologie ve vyučování HV, aneb dejme to dětem. Možné cesty, jak zaujmout současnou generaci ve výuce hudební výchovy za pomoci současné hudební technologie. Mgr. Martin Grobár – pedagog a hudebník, který vyučuje hudební výchovu na ZŠ T. G. Masaryka Blansko, absolvent v oboru hudební výchova a sbormistrovství, v současné době přednáší externě na PF UK Praha. Zakladatel experimentálního vokálního uskupení Appendix (Litoměřice,) v Blansku založil a vede dětský sbor Sopránek, tvůrce elektronického portálu o hudební technologii ve výuce Modernihv.cz a online konceptu Sluchohry.cz

HÁNA Luboš - Metodika sborového nácviku aneb „za málo času hodně muziky“. Cílem nebude kompletní nácvik sborových skladeb, ale především dílčí postupy a metody jak efektivně dosáhnout nejlepšího výsledku - stylové interpretace a sborové sezpívanosti. Zaměříme se také na problémy a možnosti sborové korepetice a dirigování při sborovém nácviku. Sborové úpravy pro smíšené sbory (SŠ apod.) Během semináře bude představeno několik úprav z oblasti populární hudby, které mohou být použity pro smíšené sbory. PhDr. Luboš Hána, Ph.D. – pedagog, sbormistr, hudebník (kytara), autor úprav skladeb z oblasti populární hudby, lektor Bohemia cantat. Vyučuje na Katedře HV Pedagogické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem praktické i teoretické disciplíny. Je sbormistrem Komorního smíšeného sboru Ventilky a na PF UJEP vede sbor NONA. Je uměleckým ředitelem sborového festivalu Jirkovský Písňovar.

HRDINA Vladimír - I. Humor v hudbě a jeho podoby aneb hudební humor je vždy laskavý ... a tedy chytrý! II. Hudba a pohyb – aneb: dovedete si to představit jinak? Vladimír Hrdina – pedagog, klavírista, popularizátor, organizátor Letní jazzové dílny Karla Velebného ve Frýdlantu, lektor Společnosti pro hudební výchovu ČR. Vyučuje na ZŠ a ZUŠ a na Gymnáziu ve Frýdlantu, jednou měsíčně přednáší v Krajské vědecké knihovně v Liberci na téma artificiální hudby, v oboru popularizace dějin hudebního umění patří k absolutní špičce.

JIŘIČKOVÁ Jiřina - V hudebním lese aneb hudební hrátky nejen se zvířátky. Hudební dílny s komplexně pojatými hudebními situacemi, progresivně seřazenými hudebními činnostmi, náměty a inspiracemi pro hudební výchovu dětí předškolního a mladšího školního věku. PhDr. Jiřina Jiřičková, PhD. – působí na ZUŠ Mladá Boleslav, ZŠ Úvaly a Hudební škole hl.m. Prahy, je externí pedagožkou v MC – klavír v Brně. Lektoruje semináře pro studenty a učitele MŠ a ZŠ. Píše písničky pro děti a vede pěvecký sbor Jiřičky, se kterým nastudovala již několik hudebně dramatických projektů.

KACAR Jakub - „Škola hrou“ ve třetím tisíciletí: O tom, jak okořenit dnešní hudební výchovu pomocí her a nových technologií. Mgr. Jakub Kacar – hudebník, pedagog, sbormistr, v současnosti student magisterského studia na KHV PF UJEP Ústí nad Labem a vyučující na ZUŠ Litoměřice, lektor Společnosti pro hudební výchovu ČR. Sbormistr sboru Apendix Litoměřice. Představitel nastupující generace kreativních pedagogů. Zaměřuje se m.j. na využití boomwhackers v hudební výchově.

MARUŠÁK Radek – Aby prvky dramatické výchovy nebyly pro učitele HV dramatickými ... Národní divadlo -komplexní program využívající různých činnostních metod práce včetně metod dramatické výchovy. Směřuje k obsahům literatury, dějepisu, hudební výchovy, výtvarné výchovy a dramatické výchovy. doc. Radek Marušák – pracoval jako učitel všeobecně vzdělávacích předmětů na ZŠ, na gymnáziu i jako učitel LDO ZUŠ. Od roku 2011 vedoucí katedry výchovné dramatiky DAMU. Kromě toho působí jako odborný asistent na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy. Zabývá se využíváním metod dramatické výchovy ve vyučování při práci s literárním textem, dramatem ve vyučování, dětským a studentským divadlem. Kromě práce s dětmi a studenty vede také semináře dramatické výchovy pro dospělé, zaměřené zejména na práci s literárním textem.

NOVÁ Marie - Pop převážně nevážně - Výuka populárního zpěvu - Individuální vedení hlasu, metodika, praktická hlasová a dechová cvičení. Kompletní pěvecká technika, kterou lze použít pro všechny hudební žánry – mozaika všeho, co lze s hlasem udělat. Bc. Marie Nová, DiS – pedagožka, zpěvačka, hlasový poradce, lektorka Společnosti pro hudební výchovu ČR. Vyučuje populární zpěv na Konzervatoři v Teplicích a ZUŠ Jabloňová - Liberec, kde současně vyučuje hru na housle.

PRCHAL Jan - … i cesta může být cíl! HV dnes, (nejen) populární hudba v HV - hrajeme, zpíváme, posloucháme a soutěžíme. Kvízy, praktické činnosti, aby ani nauka v ZUŠ nebyla jen suchá teorie. A speciálně: aktivní a aktivizační poslech hudby. PaedDr. Jan Prchal – pedagog, lektor, autor učebnic, učebních textů a metodických materiálů, popularizátor, předseda SHV ČR, hlavní organizátor Letních dílen hudební výchovy. V současné době působí jako pedagog a zástupce ředitelky na ZŠ a ZUŠ Jabloňová Liberec, škole s rozšířenou výukou HV, je odborným asistentem KHV PF Ústí nad Labem, spolupracovníkem katedry primárního vzdělávání Pedagogické fakulty Technické univerzityLiberec, MŠMT ČR a členem prezídia České hudební rady při UNESCO. Je jedním ze zakladatelů Letního hudebního tábora Lhotsko a členemKrálovské české hudební společnosti.

RATISLAV Michael - Instrumentální činnosti v HV – jednoduché partitury, které udělají radost žákům, pedagogům, vedení školy i inspekci. Mgr. Michael Ratislav - pedagog, sbormistr a hudebník. Vyučuje na ZŠ Krásného v Brně, škole s rozšířenou výukou HV a vede instrumentální soubor ORRA a DPS Petrklíč. Je členem folklórního souboru Jánošíček.

TICHÁ Alena - Nejkrásnější hudební nástroj Cestou prožitku objevujeme možnosti svého hlasu, procvičujeme základy pěvecké techniky, pochopíme vztah mezi tělem, hlasem a psychikou, porozumíme metodice práce s dětským hlasem. To vše pomocí tvořivých her s hlasem, písní a vícehlasých sborových skladeb vhodných pro zpěváky od MŠ po gymnázia. PaedDr. Alena Tichá, Ph.D. - pedagožka, autorka učebnic a odborných textů, hlasová poradkyně, lektorka SHV ČR. Vyučuje zpěv a didaktiku HV na PedF UK Praha, zpěv na ZUŠ, externě vyučovala na DAMU. 15 let vyučovala hudební výchovu na 1. stupni ZŠ a vedla dětský pěvecký sbor při ZŠ Na Výsluní v Brandýse nad Labem. Odborně se zabývá tématikou Metodika hlasové výchovy a práce s dětmi hudebně a pěvecky zaostávajícími.

ZEMÁNKOVÁ Dagmar - Dirigentská praxe v oblasti vedení vokálně instrumentálních těles na školách i ve třídách v běžných vyučovacích hodinách. Zaměření na pohybovou dovednost nástupu jednotlivých hlasů, sólistů, instrumentů i rytmiky. U starších dětí podpora výrazovosti v dirigentském gestu. Mgr. Dagmar Zemánková – pedagožka, sbormistryně a lektorka Společnosti pro hudební výchovu ČR. Vyučuje na Gymnáziu v Rychnově nad Kněžnou, vede pěvecké sbory X-tet a Prausův pěvecký sbor.