Zakladatelka

„Zpívala dříve než mluvila. Tak by se dal charakterizovat hudební prvopočátek zájmu o hudbu – hru na klavír, housle, hoboj, kytaru a neodmyslitelný zpěv.”

 

Vzdělání a odborné znalosti si v průběhu života rozšiřovala na Lidové konzervatoři, Akademii múzických umění, seminářích např. Musica humana, či mezinárodních kurzech ČOS aj. Hudební praxi opírá o vokální aktivity a sbormistrovství. Jejím celoživotním zájmem se stala problematika metodiky hudební výchovy. V této oblasti je i centrum  její publikační činnosti. Nejvíce učebnic hudební výchovy vytvořila ve spolupráci s SPN a. s.

http://www.spn.cz/katalog.php?viewsub=hv&nocache=46404253. Kompletní řada učebnic získala četná ocenění.

V současné době vypracovává množství studijního materiálu, pro účely VOŠ a SOŠP, Praha 6, kde dlouhodobě pracovně působí. Cílem jejího zájmu je popularizace hudební výchovy, organizace seminářů pro pedagogické pracovníky, či žáky školy. Hudebně pedagogickou činnost praktického charakteru propojuje s teoretickou prací např. externí spoluprací s NÚV.

 

Vzdělání a odborná kvalifikace 

Lidová konzervatoř pro pracující (Konzervatoř J. J. Ježka) – obor skladatelsko – dirigentský.

Pedagogická fakulta Vysoké školy pedagogické Hradec Králové.

Akademie múzických umění - Kurs hudební pedagogiky, psychologie a metodiky.

Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, státní rigorózní zkouška.

 

Hudební praxe

Sbormistryně dětského pěveckého sboru SEDMIHLÁSEK.

Dirigentka STUDENTSKÉHO ORCHESTRU hudební mládeže v Hradci Králové.

Sbormistryně dívčího pěveckého sboru RONDO.

Vedení pěveckých seskupení VOSY,/ukázka z CD  HLAHOLÍCI.

 

Publikační činnost

 

1998 Učebnice HV pro 1.- 5. ročník  ZŠ, SPN a. s. (2. - 4. roč. spoluautor L. Hurník)  
1999 - 2000 Metodické příručky k učebnicím HV pro 1. - 5. ročník ZŠ SPN a.s.  
2005 Zpíváme si s dětmi, Grada Publishing, a.s.  
2006 Vaříme s písničkou, Grada Publishing, a.s.  
2006 Hudební činnosti pro předškolní vzdělávání, Raabe.  
2007 Rámcově vzdělávací program MŠ a hudební výchova, Montanex.  
2007 RVP, Školní vzdělávací program, HV pro 1. st. ZŠ - metodický průvodce, SPN a.s.  
2009 Klavírní doprovody, hudební výchova pro 1. st. ZŠ, SPN a.s.  
2015 Jakub Jan Ryba a sv. Jan Nepomucký, vlastním nákladem.  
2015 Jak na hlas II, katedra společenských věd FSv, ČVUT. (Spoluautorství s Pavlou Sovovou).  
2015 DO-RE-MI 1, Zpěvník pro předškoláky SPN a.s.  
2015 DO-RE-MI 2, Zpěvník pro malé školáky SPN a.s.  

 

Studijní materiály VOŠ, SOŠP, Evropská

 

2007 Naplňování cílů RVP – estetické předměty. Sborník ze seminářů DVPP.  
2010 RVP - Metodika hudebních činností pro Mateřské školy.  
2010 Písničky u klavíru. Studijní materiál pro žáky SOŠP.  
2011 Zpíváme s kytarou. Studijní materiál pro žáky SOŠP.  
2012 CD VOSY. Vzpomínkové CD vokálního seskupení žáků VOŠ.  
2013 Zpíváme a hrajeme. Studijní materiály pro žáky VOŠ.  
2013 Dětské písničky pro mateřskou školu. Zpěvník lidových i umělých písní.  
2014 Sami sobě. Zpěvníček autorských písní žáků.  
2014 CD Sami sobě. (((Odkaz - Náměty)))  
2015 Orff a Komenský jedno jest. Zpěvníček písní s autorskými doprovody žáků.  

 

Popularizace hudební výchovy, organizace seminářů

1999 - 2001 Jak pracovat s učebnicemi HV.  
2001 Hudební výchova nového tisíciletí.  
2002 Hudební rozlety.  
2007 Naplňování cílů Rámcově vzdělávacího programu – estetické předměty.  

 

Hudebně pedagogická činnost

Učitelka HV na SOŠP, VOŠ Evropská, Praha 6.

Fakultní učitelka hudební výchovy.

Externí spolupracovnice NÚV.  

Lektorka České Orffovy společnosti.

Konzultantka projektu "Studium učitelství pro MŠ jako dialog praxe s teorií 2012“.